Bài 08: Tạo và xóa database trong MongoDB

Học MongoDB 28/07/2002 12:00 842
Khi làm việc với bất kỳ một hệ quản trị CSDL nào thì việc đầu tiên bạn cần làm là lắm được cú pháp hay cách thức làm sao có thể khởi tạo mới một CSDL và xóa CSDL đó đi khi không dùng nữa nhằm tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

Bài 09: Một số hàm/lệnh cơ bản MongoDb

https://www.codeproject.com/Tips/418814/Socket-Programming-in-PHP http://phppot.com/php/php-restful-web-service/

1. Lệnh use trong MongoDB

Lệnh use DATABASE_NAME trong MongoDB được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu. Lệnh này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới, nếu nó chưa tồn tài, nếu không thì, lệnh này sẽ trả về cơ sở dữ liệu đang tồn tại.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh use DATABASE_NAME là như sau:

use DATABASE_NAME

Ví dụ

Nếu bạn muốn tạo một cơ sở dữ liệu có tên là mydb, bạn sử dụng lệnh use DATABASE như sau:

>use mydb
switched to db mydb 

Để kiểm tra cơ sở dữ liệu đã chọn hiện tại, bạn sử dụng lệnh db.

>db
mydb

Nếu bạn muốn kiểm tra danh sách các cơ sở dữ liệu, bạn sử dụng lệnh show dbs.

>show dbs
local   0.78125GB
test   0.23012GB

Cơ sở dữ liệu mydb đã được tạo của bạn không có trong danh sách này. Để hiển thị nó, bạn cần chèn ít nhất một Collection vào trong đó.

>db.movie.insert({"name":"tutorials point"})
>show dbs
local   0.78125GB
mydb    0.23012GB
test    0.23012GB

P/s: Trong MongoDB, cơ sở dữ liệu mặc định là test. Nếu bạn đã không tạo bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, thì các Collection sẽ được lưu giữ trong test.

2. Xóa Database trong MongoDB

 

Phương thức dropDatabase() trong MongoDB

Lệnh db.dropDatabase() trong MongoDB được sử dụng để xóa một cơ sở dữ liệu đang tồn tại.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh dropDatabase() là như sau:

db.dropDatabase()

Lệnh này sẽ xóa cơ sở dữ liệu đã chọn. Nếu bạn không chọn bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, thì nó sẽ xóa cơ sở dữ liệu mặc định test.

Ví dụ

Đầu tiên, bạn kiểm tra danh sách các cơ sở dữ liệu có sẵn bởi sử dụng lệnh show dbs.

>show dbs
local   0.78125GB
mydb    0.23012GB
test    0.23012GB
>

Nếu bạn muốn xóa cơ sở dữ liệu mới mydb, thì lệnh dropDatabase() sẽ là như sau:

>use mydb
switched to db mydb
>db.dropDatabase()
>{ "dropped" : "mydb", "ok" : 1 }
>

Bây giờ, thử kiểm tra danh sách các cơ sở dữ liệu.

>show dbs
local   0.78125GB
test    0.23012GB
>

3 Tông kết

Trong bài viết này mình đã gới thiệu tới các bạn cách tạo và xóa một CSDL với MongoDB. Trong các bài viết tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về MongoDB.

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.