Toán tử trong Javascript

Học Javascript 15/01/2015 07:00 594
Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình bậc cao khác. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiều các toán tử trong Javascript.

1. Toán tử gán.

Trong bài trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách khai báo hằng số và biến trong Javascript. Thì thực ra quá trình đó chính là chúng ta gán một cho một biến hoặc một hằng một giá trị xác định. Vì vậy để gán một giá trị bất kỳ cho một biến hay một hằng ta hay sử dụng dấu =

Toán tửVí dụMô tả
 =  x=y  Gán gí trị của biến x bằng giá trị của biến y, ví dụ:
var x = 10;
var y = x; => y = 12
+= x+=y

Tương đương với x = x + y. Ví dụ:

var x = 10;
var y = 5;

x += y <=> x = x + y 
// Lúc này x = 15;
 -= x-=y 

 Tương đương với x = x - y. Ví dụ:

var x = 10;
var y = 5;

x -= y <=> x = x - y 
// Lúc này x = 5;
 *= x*=y  

 Tương đương với x = x*y

var x = 10;
var y = 5;

x *= y <=> x = x * y 
// Lúc này x = 50;
/= x/=y

Tương đương với x = x/y

var x = 10;
var y = 5;

x /= y <=> x = x / y 
// Lúc này x = 2;

2. Toán tử số học

Toán tử số học thực ra là các dạng tính toán như cộng, trừ, nhân và chia,... mà các bạn đã được học và đây là danh sách các toán tử số học trong Javascript hỗ trợ.

Toán tửMô tả
 +

Phép cộng. Nếu là chuỗi thì nó sẽ thực hiện thao tác nối chuỗi, còn nêu là số thì nó sẽ cộng hai số lại.

Ví dụ:

var a = 10;
var b = 5;
var c = a + b;
// Kết quả: c = 15
-

Phép trừ: Phép trừ và dùng với number. Ví dụ:

var a = 10;
var b = 5;

var c = a - b; 
// Lúc này c = 5;
 *

 Phép nhân và dùng với number. Ví dụ:

var a = 10;
var b = 5;

var c= a * b; 
// Kết quả c = 50;
 /

 Phép chia và dùng với number. Ví dụ:

var a = 10;
var b = 5;

var c = a / b;
// Kết quả c = 2;
%

Phép chia lấy phần dư, nghĩa là khi chia hai số lại với nhau và kết quả nó sẽ lấy phần dư của phép toán

var a = 22;
var b = 5;

var c = a % b;
// Kết quả: c = 2;
++  Tăng giá trị integer lên 1
--  Giảm giá trị integer lên 1

3. Toán tử quan hệ

Đây là một dạng toán tử sẽ phải sử dụng rất nhiều trong Javascript. Khi mà theo như bên toán học thì đây là toán so sánh. Kết quả trả về của toán tử này sẽ là kiểu boolean (TRUE | FALSE).

Toán tửVí dụMô tả
> a > b Trả về TRUE nếu a lớn hơn b và FALSE nếu b lớn hơn a
< a < b Trả về TRUE nếu a nhỏ hơn bê và FALSE nếu b nhỏ hơn a
>= a >= b Trả về TRUE nếu a lớn hơn hoặc bằng b và FALSE nếu a nhỏ hơn b
<= a <= b Trả về TRUE nếu a nhỏ hơn hoặc bằng b và FALSE nếu a lớn hơn b
== a == b Trả về TRUE nếu a bằng b và FALSE nếu a khác b
!= a != b trả về TRUE nếu a khác b và FALSE nếu a bằng b

Ví dụ:

var a = 10;
var b = 20;
console.log(a == b); // False
console.log(a > b); // False
console.log(a >= b); // False
console.log(a < b); // True
console.log(a <= b); // False
console.log(a != b); // True

4. Toán tử logic

Đây là một dạng toán tử kết hợp giữa hai hoặc nhiều giá trị boolean hay nói cách khác là kết hợp của hai hay nhiều toán tử quan hệ lại và nó cũng trả về dữ liệu dạng TRUE hoặc FALSE

Toán tửÝ nghĩa
&& AND: trả về kết quả là TRUE khi cả hai toán hạng đều TRUE
|| OR: trả về kết quả là TRUE khi cả hai hoặc một trong hai toán hàng là TRUE
! NOT: Chuyển đổi giá trị của toán hạng từ TRUE sang FALSE hoặc từ FALSE sang TRUE

Ví dụ:

var a = false;
var b = true;
console.log(a && b); // TRUE
console.log(a || b); // TRUE
console.log(!a); // TRUE
console.log(!b); // FALSE

5. Toán tử hỗn hợp

Chúng ta sẽ bàn luận hai toán tử mà khá hữu ích trong JavaScript: Toán tử điều kiện (? :) và toán tử typeof.

5.1 Toán tử điều kiện (? :)

Toán tử điều kiện đầu tiên tính toán một biểu thức để xem nó là TRUE hoặc FALSE và sau đó thực thi một trong hai lệnh đã cung cấp phụ thuộc vào kết quả của sự tính toán.

Cú pháp

[Conditions] ? [Action TRUE] : [Action FALSE]

Trong đó:

  • Conditions: Biểu thực điều kiện.
  • Action TRUE: Hành động nếu biểu thức điều kiện đúng.
  • Action FALSE: Hành độn nếu biểu thức điều kiện sai.

P/s: Action có thể là một giá trị, hoặc một hàm.

var a = 10;
var b = 20;

var c = (a > b) ? 'Số a > số b' : 'Số a < số b'; 
// Kết quả c = Số a < số b

5.2 Toán tử typeof

Toán tử typeof là một toán tử một ngôi mà được đặt trước toán hạng đơn của nó, mà có thể là bất cứ kiểu nào. Giá trị của nó là một chuỗi chỉ dẫn kiểu dữ liệu của toán hạng.

Toán tử typeof ước lượng "number", "string", hoặc "boolean" nếu toán hạng của nó là giá trị số, chuỗi, hoặc logic và trả về kết quả là true hoặc false trên sự ước lượng.

Dưới đây là danh sách các giá trị trả về cho toán tử typeof.

KiểuChuỗi trả về bởi toán tử
Number "number"
String "string"
Boolean "boolean"
Object "object"
Hàm "function"
Undefined "undefined"
Null "object"

Ví dụ:

var a = 10;
var b = "Học lập trình Javascript";
var c = typeof(a)=='number' ? '[a] là số' : '[a] là chuỗi';
// Kết quả: c = "[a] là số";

var c = typeof(b)=='number' ? '[b] là số' : '[b] là chuỗi';
// Kết quả: c = "[b] là chuỗi";

Xem kết quả

6. Tổng kết

Trong bài viết này chúng ta đã tìm hiểu về các toán tử trong Javascript rồi. Hy vọng bài viết xúc tích và dể hiểu để cho các bạn tham khảo.

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.