Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript

Học Javascript 10/02/2015 07:00 631
Trong bài viết này thì mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu về các hàm xử lý chuỗi trong Javascript. Cũng giống PHP thì Javascript cũng cung cấp cho nhà lập trình một số hàm xử lý chuỗi mạnh mẽ.

Có thể nói rằng việc xử lý các chuỗi là công việc không thể thiếu trong một ngôn ngữ lập trình với các nhà lập trình. Đi kèm theo chuỗi là hàng loạt các hàm xử lý chuỗi sẵn có và các hàm mà nhà lập trình tự định nghĩa.

Sau đây là một số hàm xử lý chuỗi trong Javascript:

 • length
 • indexOf()
 • lastIndexOf()
 • search()
 • slice()
 • substring()
 • substr()
 • replace()
 • toUpperCase()
 • toLowerCase()

Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết từng hàm một nhé.

1. Thuộc tính length()

Hàm này trả về độ dài của chuỗi trong Javascript chúng ta sử dụng thuộc tính length

Cú pháp:

string.length;

Trong đó:

 •  string là tên biến chứa chuỗi.

Ví dụ 01:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var msg = "Học lập trình Javascript online www.chiasephp.net";
      var length = msg.length;
      document.write(length);
    </script>
  </body>
</html>

Xem kết quả

2. Hàm indexOf()

Hàm này trả về vị trí của từ xuất hiện đầu tiên trong chuỗi, nếu trong chuỗi không có từ cần tìm thì nó sẽ trả về -1. Hàm này giống với hàm strpos() trong PHP.

Cú pháp

string.indexOf(keyword);

Ví dụ 02:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var msg = "Học lập trình Javascript online www.chiasephp.net";
      var pos = msg.indexOf('Javascript');
      document.write(pos); // return 14
      //var pos = msg.indexOf('MySQL');
      //document.write(pos); // return -1
    </script>
  </body>
</html>

Xem kết quả

3. Hàm lastIndexOf()

Hàm này cũng giống với phương thức indexOf() là tìm kiếm vị trí của chuỗi, nhưng hàm này sẽ trả về vị trí cuối cùng của chuỗi xuất hiện trong chuỗi cần tìm.

Cú pháp:

string.lastIndexOf(keyword);

Ví dụ 03:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var msg = "Học lập trình Javascript online www.chiasephp.net";
      var pos = msg.lastIndexOf('Javascript');
      document.write(pos);
    </script>
  </body>
</html>

Xem kết quả

4. Hàm slice()

Hàm này có được sử dụng để cắt một chuỗi con từ một chuỗi cha.

Cú pháp:

string.slice(start,end);

Trong đó:

 • start: Vị trí bắt đầu cắt chuỗi
 • end: Là vị trí kết thúc cắt chuỗi (nếu không điền thì là cắt đến hết chuỗi)

Lưu ý: Vị trí của chuỗi được tính bắt đầu từ 0.

Ví dụ 04:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var msg = "Học lập trình Javascript online www.chiasephp.net";
      var sub = msg.slice(32, 49);
      document.write(sub);
    </script>
  </body>
</html>

Xem kết quả

P/s: Hơn nữa bạn cũng có thể cắt chuỗi từ cuối câu về đầu câu bằng việc thêm dấu - vào trước vị trí (tính từ cuối về đầu)

Ví dụ 05:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var msg = "Học lập trình Javascript online www.chiasephp.net";
      var sub = msg.slice(-17, 49);
      document.write(sub); // Return www.chiasephp.net
    </script>
  </body>
</html>

Xem kết quả

5. Hàm substring()

Hàm này cũng tương tự như hàm slice(), nhưng hàm này không cho phép truyền vào số âm.

Cú pháp:

string.substring(begin,end);

Ví dụ 06:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var msg = "Học lập trình Javascript online www.chiasephp.net";
      var sub = msg.substring(32, 49);
      document.write(sub);
    </script>
  </body>
</html>

Xem kết quả

6. Hàm substr()

Hàm này cũng được sử dụng để cắt chuỗi từ một vị trí xác định với một độ dài xác định.

Điểm khác biệt của hàm nay so với các hàm khác là ở tham số thứ hai của phương thức này không phải là vị trí kết thúc của chuỗi cần cắt mà là độ dài của chuỗi cần cắt so với vị trí bắt đầu.

Cú pháp:

string.substr(begin,length);

Trong đó:

 • begin là vị trí bắt đầu cắt chuỗi
 • length là độ dài của chuỗi muốn cắt (tính từ điểm bắt đầu cắt).

Ví dụ 07:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var msg = "Học lập trình Javascript online www.chiasephp.net";
      var sub = msg.substr(3, 20);
      document.write(sub);
    </script>
  </body>
</html>

Xem kết quả

7. Hàm replace()

Hàm này cho phép chúng ta tìm kiếm và thay thế chuỗi.

Cú pháp:

string.replace(search, replacement);

Trong đó:

 • search là chuỗi cần tìm để thay thế.
 • replacement là chuỗi thay thế.

Ví dụ 08:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var msg = "Học lập trình Javascript online www.chiasephp.net";
      var msg = msg.replace('Javascript', 'PHP');
      document.write(msg);
    </script>
  </body>
</html>

Xem kết quả

8. Hàm toUpperCase() & toLowerCase()

Hàm toUpperCase() có tác dụng chuyển đổi chuỗi thành chữ in hoa. Ngược lại hàm toLowerCase() có tác dụng chuyển đổi chuỗi thành chữ in thường.

Cú pháp:

string.toUppercase();
// Hoặc
string.toLowercase();

Ví dụ 09:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var msg = "Học lập trình Javascript online www.chiasephp.net";
      var msg = msg.toUpperCase();
      document.write(msg);
    </script>
  </body>
</html>

Xem kết quả

9. Kết luận

Trên đây là mình tổng hợp các hàm xử lý chuỗi được sử dụng nhiều nhất để các bạn tham khảo. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức về việc xử lý chuỗi trong Javascript.

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.