Bài 05: Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Học Mysql 12/01/2017 08:05 799
Xây dựng một website tĩnh chỉ có HTML thì bạn không cần quan tâm tới CSDL. Nhưng nếu bạn muốn làm một website động thì không thể thiếu việc phải tạo ra nơi sẽ lưu trữ dữ liệu đó trong ứng dụng của mình.

1. Lệnh tạo database (Create Database)

Để tạo mới một Database thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name

Trong đó:

  • CREATE DATABASE: Là từ khóa tạo database
  • [IF NOT EXISTS]: Nếu có dòng này thì khi chạy nếu Database đã tồn tại thì nó không báo lỗi (bỏ cặp dấu ngoặc)

Ví dụ

CREATE DATABASE MYSQL_DB;
/*OR*/
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MYSQL_DB;

2. Sử dụng CHARACTER SET và COLLATE

Để thiết lập Charset và Collate cho database thì chúng ta sử dụng cú pháp sau:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS database_name 
CHARACTER SET 'charset_name' COLLATE 'collateName'

Thông thường chúng ta sử dụng charset là UTF-8 và Collate là utf8_unicode_ciđể khi nhập tiếng Việt không bị lỗi font.

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MYSQL_DB CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'
3. Lệnh sử dụng database (use database)

Trong MySQL để chọn một database nào đó ta sẽ sử dụng cú pháp sau:

USE database_name

Ví dụ: 

USE MYSQL_DB

4. Xóa database (Drop Database)

Để xóa database ta sử dụng cú pháp: DROP DATABASE db_name.

Ví dụ:

DROP DATABASE MYSQL_DB

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.