Bài 13: Từ khóa $this trong OPP PHP

PHP nâng cao 24/01/2017 12:42 873
Từ khóa $this trong OPP là một biến đặc biệt, nó có mức truy cập là protected và nó được dùng trong một đối tượng để chỉ nó, chính nó.

Định nghĩa: Từ khóa this trong OPP là một biến đặc biệt có mức truy cập protected và nó được dùng trong một đối tượng để chỉ nó, chính nó.

Khi ta tạo ra một đối tượng bất kỳ thì $this có khả năng truy xuất tới tất cả các thuộc tính và phương thức của đối tượng đó.

P/s: Tôi định nghĩa theo ý hiểu của tôi về từng câu chữ :).

Ví dụ: Truy xuất tới các thuộc tính.

class Person{
  // Thuộc tính
  public $Name;
  public $Age;
  private $Nickname;
  
  // Hàm khởi tạo
  function __construct($Age){
    // Lệnh
    $this->Age = $Age;
  }
  // Thiết lập giá tri $Age
  function setAge($Age){
    $this->Age = $Age;
  }
  // Lấy giá trị
  function getAge(){
    return $this->Age;
  }
}

Ví dụ: truy xuất tới các phương thức.

function info(){
  echo 'Tên tôi là '.$this->Name. ', Tuổi:'.$this->getAge();
}

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.