Bài 4: Toán tử trong PHP

PHP Cơ bản 07/01/2017 07:00 836
Trong bài viết này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu các toán tử được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình PHP. Bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào cũng không ít thì nhiều sẽ liên quan đến việc tính toán và so sánh. Bằng việc nắm chắc kiến thức này bạn sẽ làm cho code lệnh của bạn sáng và gọn gàng hơn.

Toán tử là gì?

Chúng ta có một biểu thức sau: 1+2=3 thì 12được gọi là toán hạng còn + được gọi là toán tử. Trong PHP có tất cả 5 loại toán tử mà bất cứ lập trình viên nào cũng phải biết rõ.

  • Toán tử số học (Arithmetic Operators)
  • Toán tử so sánh (Comparision Operators)
  • Toán tử logic (Logical Operators)
  • Toán tử gán (Assignment Operators)
  • Toán tử điều kiện (Conditional Operators)

1. Toán tử số học:

Ví dụ: A=10; B=20

Toán tử Mô tả Ví dụ
+ Cộng 2 số A + B = 30
- Trừ 2 số A - B = -10
* Nhân 2 số A * B = 200
/ Chia 2 số B / A = 2
% Toán tử Modulo - lấy số dư còn lại sau khi chia 2 số B % A = 0
++ Cộng thêm 1 A++ = 11
-- Trừ đi 1 A-- = 9

2. Toán tử so sánh:

Toán tử Mô tả Ví dụ
== Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có bằng nhau hay không, nếu bẳng trả về true, ngược lại là false. (A == B) is not true.
!= Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có không bằng nhau hay không, nếu không bẳng trả về true, ngược lại là false. (A != B) is true.
> Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A > B) is not true.
< Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A < B) is true.
>= Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A >= B) is not true.
<= Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A <= B) is true.

3. Toán tử gán

Toán tử Mô tả Ví dụ
= Gán giá trị toán hạng bên phải sang toán hạng bên trái C = A + B sẽ gán giá trị của A + B cho C
+=

Cộng toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái

C += A tương đương với C = C + A
-= Trừ toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C -= A tương đương với C = C - A
*= Nhân toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C *= A tương đương với C = C * A
/= Chia toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C /= A tương đương với C = C / A
%= Modulo toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C %= A tương đương với C = C % A

4. Toán tử điều kiện

Toán tử Mô tả Ví dụ
? : Biểu thức điều kiện Nếu điều kiện là true ? Gán giá trị là X : Ngược lại là Y

Ví dụ:

$a = 10;
$b = 20;
/*If điều kiện là true thì gán biến a cho result nếu không sẽ gán biến b*/
$result = ($a > $b ) ? $a :$b;
echo "Giá trị của result = $result";
//kết quả in ra: Giá trị của result = 20

Thứ tự ưu tiên của các toán tử:

Toán tử Thứ tự ưu tiên
! ++ --  Phải sang trái
* / %  Trái sang phải 
+ -  Trái sang phải 
< <= > >=  Trái sang phải 
== !=  Trái sang phải 
&&  Trái sang phải 
||  Trái sang phải 
?:  Phải sang trái
= += -= *= /= %= Phải sang trái

5. Tổng kết.

Như vậy là mình đã giới thiệu hoàn tất tới các bạn các toán tử mà PHP cung cấp.

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.