Bài 12: Hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP

PHP Cơ bản 26/02/2017 07:00 1055
Trong bài này tôi sẽ đưa ra một số hàm kiểm tra dữ liệu có sẵn trong PHP dùng để kiểm tra dữ liệu hay là các biến trong PHP, các hàm này sẽ có ích cho các bạn trong việc làm web sử dụng ngôn ngữ php này

1. Danh sách các hàm.

2.1 isset($variable)

Hàm có tác dụng kiểm tra sự tồn tại của biến.

Ví dụ:

<?php 
	if(isset($_POST['age']))
		echo 'Biến $_POST[\'age\'] này có tồn tại';
	else
		echo 'Biến $_POST[\'age\'] này không tồn tại';
	
	//Kết quả: Biến $_POST[\'age\'] này không tồn tại
?>

  Run

2.2 empty($variable)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem $variable có rỗng không, số 0, mảng rỗng, NULL hay biến không tồn tại đều được coi là rỗng.

Ví dụ:

<?php 
	$programer = [];
	if(empty($programer))
		echo 'Biến $programer này rỗng';
	else
		echo 'Biến $programer này không rỗng';
	//Kết quả: Biến $programer này rỗng
?>

  Run

2.3 is_string($variable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem biến có phải là chuỗi không.

<?php 
	$message = 'Chào mừng tới chiasephp.net';
	if(is_string($message))
		echo 'Biến $message này là chuỗi';
	else
		echo 'Biến $message này không phải là chuỗi';
	//Kết quả: Biến $message này là chuỗi
?>

  Run

2.4 is_numeric($variable)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem một biến có phải là số hay không.

<?php 
	$number = 20.11;
	if(is_numeric($number))
		echo 'Biến $number này là số';
	else
		echo 'Biến $number này không phải là số';
	//Kết quả: Biến $number này là số
?>

  Run

2.5 is_int($variable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem một biến có phải số nguyên hay không.

<?php 
	$number = 1555;
	if(is_int($number))
		echo 'Biến $number này là số nguyên';
	else
		echo 'Biến $number này không phải là số nguyên';
	//Kết quả: Biến $number này là số nguyên
?>

  Run

2.6 is_integer($variable)

Hàm này có tác dụng và cách dùng như hàm is_int()

2.7 is_float($variable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem biến có phải kiểu float hay không.

<?php 
	$number = 1555.5;
	if(is_float($number))
		echo 'Biến $number này là float';
	else
		echo 'Biến $number này không phải là float';
	//Kết quả: Biến $number này là float
?>

Run

2.8 is_double($variable)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem biến có phải kiểu double hay không.

<?php 
	$number = 1555.5;
	if(is_double($number))
		echo 'Biến $number này là double';
	else
		echo 'Biến $number này không phải là double';
	//Kết quả: Biến $number này là double
?>

  Run

2.9 is_null($variable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem một số có phải kiểu NULL hay không.

<?php 
	$match = NULL;
	if(is_null($match))
		echo 'Biến $match này là NULL';
	else
		echo 'Biến $match này không phải là NULL';
	//Kết quả: Biến $match này là NULL
?>

  Run

2.10 is_array($variable)

Kiểm tra biến $variable có phải kiểu mảng hay không

Ví dụ:

<?php 
	$languages = array('PHP','MySQL','HTML');
	if(is_array($languages)){
		echo '$language là một mảng';
		die();
	}
	// Kết quả: $language là một mảng
?>

  Run

 

2. Tổng kết.

Qua bài viết này mình đã giới thiệu xong đến các bạn mốt số hàm xử lý dữ liệu tiêu biểu trong PHP.

Xem Thêm

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.