PHP Hằng là gì?

Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện.

Cú pháp: define(string $name, mixed $value);

Trong đó:

  • $name : Là tên của hằng ta phải tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên. Tên hằng nên viết hoa.
  • $value: Giá trị của hằng số có thể là interger, float, string, array, logic hoặc một biểu thức mà các toán hạng đều là hằng

Ví dụ:

define('PI',3,14);
define('ABSPATH', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']);
Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.