[PHP] biến là gì?

Biến là đại lượng có giá trị thay đổi được trong chương trình. Giá trị dữ liệu có thể là loại chuỗi (string), số tự nhiên (interger), số trôi nổi (float), logic (boolean), mảng (array), đối tượng (object) hoặc dữ liệu rỗng (NULL).

Để khai báo biến ta sẽ viết dấu đô-la ($) đằng trước nó, và dữ liệu được khai báo sẽ đứng sau dấu bằng (=) và kết thúc bằng dấu ;.

Khi gọi biến ra, ta cũng viết tên biến kèm theo dấu $.

Ví dụ:

 

// Tạo ra một biến kiểu float.
$PI = 3.14; 

// Tạo ra một biến kiểu chuỗi
$wellcome = 'Chào mừng các bạn tới website';

//Tạo ra một biến kiểu số nguyên.
$age = 100;

 

Profile photo of adminTheHalfHeart

B.V.T

Sinh ra và lớn nên ở Bắc Giang. Hiện tại thì tôi đang là một lập trình viên tại VietISO. Tôi lập website này với mục đích là bookmark những gì tôi đã đọc qua và mong muốn chia sẻ những gì tôi biết.