Bài 03: JQuery ajax POST và GET

Bài 03: JQuery ajax POST và GET

Ajax 10/01/2016 07:00 1 Comment
Trong bài trước mình đã giới thiệu về hàm JQuery $.ajax(). Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai hàm đó là $.post() và $.get() trong JQuery...